Aktuality

Deň najlepších priateľov 8. júna

Deň najlepších priateľov je dňom oslavy priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Žiaci špeciálnych tried ZŠsMŠ Tuhrina na pracovnom vyučovaní uplietli náramky priateľstva, ktoré si navzájom povymieňali a tiež  darovali svojim priateľom.

Aktuality Bežné triedy

Indické bájky – výtvarné znázornenie indickej bájky

Súťaž bola venovaná 75. výročiu Dňa nezávislosti Indie. Žiaci II. stupňa BT tvorili pozdravné pohľadnice pre indické deti. Témou boli indické bájky, kultúra Indie, jej pestrofarebnosť, príroda.  Najzaujímavejšie práce budú zaslané do Indie partnerským organizáciám a ohodnotené vecnými cenami. Žiaci pracovali rôznymi výtvarnými technikami- kresba, maľba vodovými a temperovými farbami.

Aktuality

Deň detí

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencií pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa života detí. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Deti v ŠT svoje myšlienky vyjadrili pri tvorbe plagátov a pozreli …

Aktuality Bežné triedy

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc. 1. júna sme si tento sviatok pripomenuli aj na našej škole. Žiaci 2. stupňa bežných tried si svoj deň užili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Niektorí využili pekné počasie a vyšli na prechádzku po našej obci, iní si zahrali rôzne spoločenské hry …

Aktuality

Čistota životného prostredia

V rámci hodín THD sme spolu so žiakmi zveľaďovali areál školy a naše okolie. Žiaci sa starali o kvetinový záhon pred školou a zbierali odpadky, čím si pripomenuli význam a dôležitosť čistého životného prostredia. Takýmto spôsobom žiaci pomáhajú aj sebe a vytvárajú si návyky, potrebné pre lepší a zdravší život.

Aktuality Špeciálne triedy

Motýlia farma

V priebehu mesiaca máj sme si zaspomínali na našu poslednú motýliu farmu. Tento rok nám mimoriadna situácia nedovolila starať sa o húsenice – motýle. Preto sme si spoločne aspoň pripomenuli obdobie starostlivosti o húseničky  a aj radosť z piatich krásnych motýľov. Vytvorili sme si aj nástenku plnú motýľov. 

Aktuality

Beseda predčasný sexuálny život

Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa dňa 20. a 21. mája 2021 zúčastnili besedy s témou : predčasný sexuálny život  a jeho riziká. Vyučujúca pripravila pre žiakov rôzne prezentácie s textami a obrázkami a zdôraznila najmä rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou a priateľstvom a láskou. Dôležité je aj rozdielne prežívanie lásky u dievčat a chlapcov a aké sú riziká skorej gravidity u adolescentných matiek.  …