Aktuality

Zásady zdravej výživy

Množstvo dennej dávky potravy by malo zodpovedať množstvu dennej energie, ktorú organizmus spotrebuje. pravidelná strava, aspoň 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), znížiť príjem soli na 5 g denne, obmedziť konzumáciu jedál a nápojov s pridaným cukrom, denná konzumácia ovocia a zeleniny (5 porcií), dodržiavanie pitného režimu, aspoň 2l tekutín denne (ideálne čistú vodu, …

Nezaradené

Linka dôvery

Žiaci druhého stupňa základnej školy pracujú dočasne dištančnou formou. Plánovanú úlohu nie je možné uskutočniť prezenčnou formou. Vyučujúci OBN pripravil pre žiakov priateho až deviateho ročníka informačný leták zameraný na linku pomoci, ktorý bol zverejnený na FB stránke školy.

Aktuality

Enviromentálna výchova

V mesiaci október školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy oboznámiť žiakov so Svetovým dňom zvierat. Táto úloha bola splnená formou vytvorenia nástenky na hlavnej chodbe školy a diskusiou na hodinách biológie v jednotlivých ročníkoch bežných a špeciálnych tried. Žiaci sa dozvedeli o živote jednotlivých druhov zvierat. Ďalšou úlohou bolo uskutočniť výstavu jesenných plodov ovocia a zeleniny. Táto úloha …

Aktuality Špeciálne triedy

Mesiac úcty k starším

Každoročne v októbri , v rámci mesiaca úcty k starším, organizujeme na našej škole aktivity, ktoré sú venované našim starkým. Žiaci zo špeciálnych tried sa venovali peknej aktivite pri príležitostí mesiaca úcty k starším .V úvode sa porozprávali o tom, ako trávia svoj voľný čas s babkou a dedkom, ako sa k ním máme správať. Počas pracovnej činnosti si každý žiak vyrobil darček, …

Aktuality Bežné triedy

Beseda: Som senior a môj denný program je…

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mesiac október je mesiacom úcty k starším ľuďom – seniorom. Pripravili sme si  besedu so žiakmi  bežných tried na tému: Som senior a môj denný program je…Žiaci  si napísali,čo všetko robia seniori a čo je v ich živote dôležité.Potom sme si spolu pripravili karty, kde boli napísané aktivity seniorov. Nesmieme zabúdať …

2. stupeň Aktuality

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat bol prvýkrát oslavovaný už v roku 1931 vo Florencii. 4. október bol vybraný práve preto, že naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 4. októbra 2021 do 13. októbra 2021 – II.A

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov II.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 04. októbra 2021 do 13. októbra 2021 Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Žiaci  II.A triedy sú  v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.