O materskej škole

História MŠ

 • Slávnostné otvorenie a spustenie prevádzky 2. 9. 2009
 • Školský rok 2009/2010 – jedna trieda s poldennou prevádzkou /12 detí/
 • Od 1. 12. 2010 vznikol nový právny subjekt pod názvom  Základná škola s materskou školou Tuhrina
 • Od 1.8.2017 riaditeľka školy Mgr. Zlata Chovancová
 • Od 1.9.2019 MŠ s celodennou formou výchovy a vzdelávania

Naša škola dnes

V čom spočíva jedinečnosť našej materskej školy?

 •  v rodinnom charaktere školy,
 • nová budova a zariadenie materskej školy,
 • v priestrannej záhrade s pieskoviskom, lavičkami a ovocnými stromami,
 • v tradičných akciách školy: napr. Šarkaniáda, Karneval, Mikuláš, Deň matiek, …
 • pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu DETI DÚHY, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu, zdravú školu, …

Charakteristika MŠ

Materská škola, ktorá vytvára cesty k poznaniu sveta, láske, priateľstve a tolerancii

Materská škola ako súčasť ZŠ s MŠ je jednotriedna škola rodinného typu s útulným, príjemným a harmonickým prostredím.

 Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola vytvára vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie bez rozdielu, nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektuje ľudské práva a práva dieťaťa. MŠ navštevujú aj deti z MRK a taktiež deti z okolitých obcí /Lesíček, Opina/.

Zmyslom našej práce je vytvoriť materskú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učiteľky sú pre deti kamarátmi, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.

Výchova a vzdelávanie

Školský vzdelávací program DETI  DÚHY:

 • hovorí vo všeobecnosti o tom, ako, kedy a čo sa s deťmi robí, o čom sa s nimi rozpráva a čo sa spolu s nimi tvorí počas ich pobytu v materskej škole,
 • popisuje kľúčové kompetencie dieťaťa, ktoré by malo dieťa dosiahnuť pri ukončení dochádzky do materskej školy.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy:

 • obsahuje základné a všeobecné údaje o materskej škole a o školskom roku,
 • je spracovaná vždy za jeden celý školský rok.
Správa-2018-2019

Školský poriadok:

 • obsahuje základnú charakteristiku MŠ Tuhrina a vnútorný režim a pravidlá jej prevádzky (organizácia tried, platby, prijímanie detí, starostlivosť o zdravie,…),
 • mení sa každý školský rok.

Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2022/2023:

Mgr. Jana Bednárová – zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Mgr. Taťána Hojerová – triedna učiteľka I.MŠ

Mgr. Janka Kuzmová – triedna učiteľka II. MŠ, evidované pracovisko Lesíček

Mgr. Sabína Ugrocziová – pedagogický asistent  / NP PRIM II./

Mgr. Erika Kollárová – špeciálny pedagóg / NP PRIM II./

Zdenka Ferková – rodičovský asistent / NP PRIM II./

Júlia Štecová – pomocný vychovávateľ, evidované pracovisko Lesíček

Magdaléna Petrová – upratovačka

Viera Ivanecká – vedúca ŠJ