Výchovný poradca

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Mikitová

Kontakt: 051/779 0195, zsmstuhrina@gmail.com 

Konzultačné hodiny:   Piatok: 11:45 hod. – 12:45 hod.

                                         (v prípade potreby je možnosť dohodnúť si termín)

 Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

 • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad  výchovno-vzdelávacích problémov školy – pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
 • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
 • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
 • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
 • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa.

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Dôležité termíny:

 • Testovanie žiakov 5. ročníka: 20.11. 2019
 • Testovanie žiakov 9. ročníka:  1.4.2020, náhradný termín: 15.4.2020
 • Talentové skúšky: 25.3. – 12.4.2019
 • Odovzdávanie prihlášok na ostatné typy škôl (vrátane osemročných gymnázií): do 10.4.2019
 • Prijímacie pohovory:
 • 1.kolo 13. máj 2019 a 16. máj 2019
 • 2.kolo 18. jún 2019

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa zákona 245/2008 Z.z. v školskom roku 2019/2020

A/ Predkladanie prihlášok: rodič predkladá prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ:

 • na školy vyžadujúce talentové skúšky do 20.2.2020
 • na ostatné školy do 10.4.2020

Prihláška musí byť podpísaná:

 • rodičom
 • žiakom
 • potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

K niektorým prihláškam je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave na osobitnom tlačive

B/ Odosielanie prihlášok:

škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom:

 • na školy s talentovými skúškami do 28.2.2020
 • na ostatné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) do 20.4.2020

C/ Konanie prijímacích skúšok:

 • talentové skúšky: 15.3. – 30.4.2020
 • ostatné stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií):
 • 1. kolo: 1. termín 11.5.2020
 • 2. termín 14.5.2020
 • 2. kolo: 16.6.2020 (t.j. v 3. úplnom júnovom týždni), pričom do 6.6.2020 stredné školy zverejnia konanie 2. kola

(riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky)

D/ Kritéria:

stredná škola zverejní kritéria na prijímacie konanie do:

 • 1.2.2020 (talentové skúšky)
 • 31.3.2020(ostatné stredné školy)

E/ Počty prihlášok na stredné školy:

Žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv. talentovky.

F/ Zápisné lístky: základná škola dáva rodičovi (zákonnému zástupcovi) jeden zápisný lístok, ktorý si rodič príde osobne prevziať do základnej školy. S týmto lístkom rodič zapíše svoje dieťa na strednú školu.

G/ Odvolanie: proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie do 8 dní.

H/ Webové stránky: