O škole

História našej školy siaha podľa prvých záznamov do druhej polovice 19. storočia. Prvé podrobnejšie zápisy v najstaršej kronike školy pochádzajú zo začiatku 20. storočia.


Zaujímavé fakty z histórie školy:

  • Škola bola založená evanjelickou cirkvou v druhej polovici 19. storočia
  • V rokoch 1902-1918 sa v škole žiaci učili čítať a písať výlučne po maďarsky
  • Od roku 1918 sa začali žiaci učiť čítať a písať v slovenskom jazyku
  • Prvé slovenské učebnice (Prírodopis, Čítanka, Počtoveda, Hospodárstvo) pre školu boli dostupné v rokoch 1920-1921
  • V rokoch 1944-1945 školu navštevovali aj partizáni prítomní v obci
  • Nová história školy sa začína vznikom právneho subjektu v roku 2002
  • V roku 2009 vzniká rozhodnutím obecného zastupiteľstva Materská škola Tuhrina
  • Posledná zmena nastáva k 1.12.2010 kedy vznikla Základná škola s materskou školou Tuhrina rozhodnutím obecného zastupiteľstva a zaradením do siete škôl MŠ SR

Všeobecná charakteristika školy:

Náš školský obvod tvoria obce: Tuhrina, Lesíček a Žehňa.

Škola je plnoorganizovaná pre žiakov 0. až  9. ročníka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Obecný úrad v Tuhrine, ktorý  zriadil túto školu ako svoju rozpočtovú organizáciu v roku 2002. V súčasnom období  vychováva a vzdeláva  žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Škola má tri samostatné budovy.

V školskom roku 2019/2020 má škola 13 tried. Z toho na I. stupni 3 triedy, na II. stupni 5 trieda a 5 špeciálnych tried. 

V špeciálnych  triedach  sa vzdelávajú žiaci s variantom A a s variantom B.

Školu navštevuje v 176 žiakov.

V bežných triedach je 122 žiakov.  Z toho na I.stupni 50 žiakov, na 2.stupni 72 žiakov.

V špeciálnych triedach je 54 žiakov.

V bežných triedach je 22  integrovaných žiakov, z toho na I. stupni 10 žiakov a na II. stupni 12 žiakov, ktorí budú pracovať podľa IVP.

Z celkového počtu je 100 % rómskych žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Naša škola má 3 budovy. V hlavnej budove sú umiestnené  kancelárie vedenia školy, kancelária ekonomicko – administratívnej pracovníčky, zborovňa pre učiteľov a bežné triedy ZŠ – 2.stupeň. V druhej budove sú špeciálne triedy  a v tretej budove sú umiestnené bežné triedy ZŠ – 1.stupeň. Škola je vybavená  počítačovou učebňou. Telocvičňu ZŠ nemá, v jarnom a letnom období využíva obecné ihrisko – futbalové ihrisko, doskočisko na skok do diaľky, asfaltové ihrisko. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, ktorá sa nachádza pri budove Obecného úradu. Budovy školy sú umiestnené uprostred dediny. Interaktívne tabule sú zriadené  v triedach hlavnej budove, na 1.stupni a v budove  špeciálnych tried. 

Plán profesineho rozvoja pedagogických zamestnancov predurčuje školu k ďalšiemu rozvoju, najmä po stránke skvalitňoania vyučovacieho procesu, obohacovania sa o nové postupy, dopĺňanie špecializačných, aktualizačných i inovačných vzdelávaní. 

Na škole prebieha od septembra 2019 do augusta 2021 projekt „Čitateľko“, ktorý je 

Naším cieľom je napĺňať v maximálnej miere predstavy rodičov o kvalitnej škole v dedinských podmienkach.

Počas školského roka môžu žiaci navštevovať záujmové útvary.

O údržbu školy sa stará pán školník, o poriadok školy dve pani upratovačky.

Škola je plnoorganizovaná pre žiakov 1. až  9. ročníka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Obecný úrad v Tuhrine, ktorý  zriadil túto školu ako svoju rozpočtovú organizáciu v roku 2002. V súčasnom období  vychováva a vzdeláva  žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Škola má tri samostatné budovy. Má 7 tried ZŠ. Z toho 2 triedy na I. stupni, 5 tried na II. stupni a 7 špeciálnych tried .

V špeciálnych  triedach  je 7 tried s variantom A, z toho dve triedy sú spojené s variantom B,C.

Spolu v ZŠ 14 tried.

Školu navštevuje v ZŠ 145 žiakov.

V bežných triedach je 84 žiakov.  Z toho na 1.stupni ZŠ 30 žiakov,  na 2.stupni ZŠ 54 žiakov.

V bežných triedach máme 14  integrovaných žiakov, z toho na I. stupni 4 žiakov a na II. stupni 10 žiakov, ktorí budú pracovať podľa individuálneho plánu z MAT,SJL,ANJ,RUJ.

V špeciálnych triedach je 61 žiakov.

Z celkového počtu je 100 % rómskych žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Naša škola má 3 budovy. V hlavnej budove sú umiestnené  kancelárie vedenia školy, kancelária ekonomicko – administratívnej pracovníčky, zborovňa pre učiteľov a bežné triedy ZŠ – 2.stupeň. V druhej budove sú špeciálne triedy  a v tretej budove sú umiestnené bežné triedy ZŠ – 1.stupeň. Škola je vybavená malou  počítačovou učebňou. Telocvičňu ZŠ nemá, v jarnom a letnom období využívame obecné ihrisko – futbalové ihrisko, doskočisko na skok do diaľky, asfaltové ihrisko. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, ktorá sa nachádza pri budove 1.stupňa (školské políčko, ovocný sad). Všetky budovy školy sú umiestnené uprostred dediny. Všetky vytvorené materiálne, priestorové, technické a hygienické podmienky vytvárajú dobré pracovné prostredie pre pedagógov a žiakov. Interaktívne tabule sú zriadené  v triedach hlavnej budove, na 1.stupni a v budove  špeciálnych tried. V hlavnej budove sme postavili z eurofondov novú prístupovú chodbu  a v triedach vymenili tabule za keramické a zrekonštruovali novú  strechu.

Východiskový stav pre ďalšiu pedagogickú činnosť školy predurčuje školu k ďalšiemu rozvoju, či už po stránke kvality učiteľského zboru, priestorov, vybavenia a prílivu žiakov z okolitých obcí. Naším cieľom je napĺňať v maximálnej miere predstavy rodičov o kvalitnej škole v dedinských podmienkach.

Počas školského roka môžu žiaci navštevovať záujmové útvary.

O údržbu školy sa stará pán školník, o poriadok školy dve pani upratovačky.