Dňa 24.2.2020 sa v rámci výchovného poradenstva uskutočnila na našej škole beseda na tému ,,Riziká práce v zahraničí“. Cieľovou skupinou boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Poslaním témy bolo informovať žiakov najmä o možných rizikách práce v zahraničí (obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, nútená práca, novodobé otrokárstvo), o možnostiach hľadania si práce v zahraničí prostredníctvom pracovných agentúr a podať informácie o základných bezpečnostných krokoch pri hľadaní si práce mimo domova. V úvode, po oboznámení sa s témou, žiaci písali na papieriky výhody a nevýhody práce v zahraničí. Následne sa rozdelili do dvoch skupín, v ktorých pracovali s príbehom (každá skupina mala inú časť príbehu). Svoje odpovede na otázky, ktoré mali na konci textu, zaznamenávali na veľký papier. Po tejto aktivite skupiny prezentovali výsledky svojej práce. Ostatní žiaci dopĺňali informácie.

Cieľ:

– získať informácie o danej problematike,

– pochopiť mechanizmus a charakteristické znaky obchodu s ľuďmi,

– získať užitočné rady ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci či pobyte v zahraničí,

– naučiť sa robiť vlastné rozhodnutia získaním nových informácií a zlepšením niektorých svojich zručností.