Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried: III.A, IV.A, V.B, VII.B, VIII.B a IX.B, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 17. februára 2022 do 18. februára 2022.

Triedy budú pokračovať v prezenčnom vyučovaní po jarných prázdninách dňa 28. februára 2022.

Zdôvodnenie:

Triedy III.A, IV.A, V.B, VII.B, VIII.B, IX.B budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  týchto tried sú  v domácej izolácii počas 5 dní a musia dodržiavať karanténne opatrenia.