Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov všetkých tried základnej školy a I.MŠ triedy v materskej škole,že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie

od 25. októbra 2022 do 27. októbra 2022

Zdôvodnenie:

Triedy budú v uvedenom termíne uzavreté z technických príčin.

Upozornenie:

Žiaci, ktorí sa nezúčastnia dištančného vzdelávania budú mať neospravedlnené hodiny. Škola bude akceptovať len ospravedlnenie lekárom.

Prezenčné vzdelávanie bude obnovené po jesenných prázdninách od 02. novembra 2022 .

Školská jedáleň v uvedených dňoch nebude v prevádzke. Žiaci, stravujúci sa v školskej jedálni budú v dané dni hromadne odhlásení.