Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách Dejepisu vysvetlili pojem multikultúrna. A vytvorili nástenku zameraním na tému.
Prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. Je to názor ktorí je obhajovaný filozofmi a politikmi, ktorí zastavajú názor, že ľudstvo je schopné nachádzať cesty, ako žiť spolu, tak aby kultúrne odlišnosti nemuseli zapríčiniť konflikty medzi nositeľmi odlišných kultúr. V politickej rovine sa multikulturalizmus presadzuje zdôrazňovaním ľudských práv a slobôd, ktoré nesmú byť ohrozované či deformované privilégiami určitých rasových, etnických či náboženských skupín nad inými skupinami.