Príbehy z celého sveta

V rámci výchovy k ľudským právam si žiaci na hodine Slovenského jazyka čítali rozprávky pochádzajúce z rôznych častí sveta. Objavovali v nich podobnosti bez ohľadu na národnosť, pohlavie alebo príslušnosť k etnickej skupine.