Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mesiac október je mesiacom úcty k starším ľuďom – seniorom. Pripravili sme si  besedu so žiakmi  bežných tried na tému: Som senior a môj denný program je…Žiaci  si napísali,čo všetko robia seniori a čo je v ich živote dôležité.Potom sme si spolu pripravili karty, kde boli napísané aktivity seniorov. Nesmieme zabúdať aj na to, aby sme im my,  mladší pomáhali a nenechali ich samých.Najväčšou prioritou v súčasnej dobe je starostlivosť o svoje zdravie,cvičiť a zdravo sa stravovať, chodit na prechádzky a akákoľvek fyzická aktivita.Dôležitý je aj tréning mozgu…čítanie,sledovanie televízie a správ, lúštenie krížoviek a pod. Prejav úcty k starším aj svojou pomocou doma k svojim starým rodičom.