Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

Aj naša škola si tento deň pripomenula návštevou knižnice. Žiaci I. stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami navštívili našu školskú knižnicu. Cieľom bolo zábavnou formou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Všetci pozorne počúvali a osvojili si poznatky a pravidlá knižnice. Žiaci sa zoznámili s literatúrou pre deti a mládež a s autormi detskej literatúry a prejavili o knihy záujem tak, že si vybrali knihu, ktorá ich zaujala a čítali si z nej. Obohacovali si nielen svoju slovnú zásobu a čitateľskú zručnosť, ale rozvíjali aj svoju fantáziu.