Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. V týždni od 23.5. do 27.5. žiaci  3. a 4. ročníka na hodinách matematiky systematicky pracovali na úlohách z finančnej gramotnosti. Učili sa porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Cieľom bolo pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby, vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze, vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.