Vážení rodičia.
Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súvislosti s otvorením školského roka 2021/2022 a v záujme udržania bezpečného prostredia v škole, Ministerstvo školstva zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.  

V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samo testy na domáce použitie tým žiakom základných škôl,  ktorých rodičia prejavia záujem. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.  

Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samo testami dobrovoľné a bezplatné.
Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samo testovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem vyjadrili prostredníctvom kontaktov, ktoré boli využívané na dištančné vzdelávanie prostredníctvom triednych učiteľov najneskôr do 26.8.2021 do 7:30 hod. 

Rodičia žiakov (novoprijatí žiaci), ktorí nemajú ešte vytvorené kontakty, môžu svoj záujem o testy nahlásiť na tel. čísle 051/7790195.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu
zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

                                                                                                Mgr. Zlata Chovancová riaditeľka školy