Dňa 9.6.2021 v triedach ŠT sme rozprávali so žiakmi o problémoch týkajúcich sa týrania  a zneužívania detí vo svete. CAN –  Ide o súbor konkrétnych foriem neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vedú k nedostatočnému napĺňaniu jeho základných potrieb – potrieb biologických, emočných, pocitu bezpečia, istoty, a tým k závažnému narušeniu až trvalému poškodeniu vývoja, osobnosti, sebavedomia a medziľudských vzťahov dieťaťa.