Cieľom podujatia bolo uvedomiť si náklonnosť k starším ľuďom, vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti človeka, vedieť vyjadriť a zdôvodniť pozitívny vzťah k starším ľuďom, oceňovať ich  dobré vlastnosti a schopnosti. Žiaci boli vedení k úcte k starším ľuďom a zodpvednému prístupu k vzťahom s nimi.