Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách SJL pozreli ukážky rozprávok z celého sveta (Slovensko, Česko, Dánsko, Amerika, Rusko, Afrika) a hľadali podobnosť. Žiaci takto videli rozdiel medzi krajinami (kontinentmi), to, ako ľudia žijú v rôznych častiach sveta a ako vidia svet okolo seba. Na základe tohto vedeli deti poukázať na rozdielnosť vnímania sveta človekom. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na to že aj napriek neľahkým podmienkam, v ktorých žijú ľudia vo svete, sme si všetci rovnakí.