Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried:

VI.C, VII.C, VIII.C, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 15. novembra 2021 do 23. novembra 2021

Triedy budú pokračovať v prezenčnom vyučovaní od 24. novembra 2021.

Zdôvodnenie:

Triedy VI.C, VII.C, VIII.C budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  týchto tried sú  v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.

                                                                                       Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                               riaditeľka školy