Pri príležitosti Svetového dňa Slnka vyučujúci fyziky bežných a špeciálnych tried v týždni od 03.05. do 07.05. sa formou prezentácií a besedy venovali danej problematike na svojich vyučovacích hodinách. Žiaci sa na hodinách dozvedeli o význame Slnka pre živú a neživú prírodu. Nadobudnuté poznatky si žiaci zopakovali formou zábavného pracovného listu, vďaka ktorému si viaceré fakty riešené na hodine dokázali zvizualizovať a lepšie pochopiť.